Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Online verkoop

Woodho bvba baat de websites www.woodho.comwww.houtenspeelgoedplezier.com en
www.creatiefspeelgoedplezier.com uit voor de verkoop van haar goederen aan klanten over de hele wereld. De onderhavige voorwaarden regelen de verkoop van de producten via de webshops.

Woodho bvba, hierna aangeduid met "wij" of "ons" is gevestigd in België te 9100 Nieuwkerken-Waas, Anthonis De Jonghestraat 29 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0527.950.907. Wij zijn bereikbaar per e-mail via het adres contact@woodho.com of per telefoon op het nummer +32 (0)3 750 23 09.

De koper is iedere persoon die goederen of diensten aankoopt of bestelt via de website en wordt hierna aangeduid als de "Koper" of als "u".

Door goederen en diensten aan te kopen of te bestellen via de webshops aanvaardt u onherroepelijk deze Algemene Voorwaarden zoals deze bestaan op het moment van bestelling en wordt de toepassing van alle andere voorwaarden uitgesloten.

Artikel 2: Prijs

De prijzen van onze goederen en diensten staan vermeld op de websites in euro en zijn inclusief BTW en andere verplicht bij te betalen kosten. De kosten voor transport, levering of andere administratieve kosten worden apart vermeld in functie van de gemaakte keuzes hieromtrent (een mogelijke eilandentoeslag voor verzending kan na screening van het verzendadres achteraf extra aangerekend worden (enkel indien van toepassing)). De prijzen dienen in euro te worden betaald onafgezien van de plaats van levering of woonplaats van de Koper.

Woodho bvba is niet aansprakelijk indien voor de levering van goederen en diensten buiten de Europese Unie douanerechten of andere lokale kosten of taksen aangerekend worden. Dergelijke rechten, kosten of taksen zijn ten laste van u als Koper en u bent desgevallend tevens gehouden om hieromtrent verklaringen af te leggen aan de bevoegde autoriteiten van het land van levering.

Woodho bvba behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment aan te passen, zonder enige voorafgaande kennisgeving. Goederen en diensten worden gefactureerd op basis van de prijs van kracht op het moment van de registratie van de bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid en onder voorbehoud van adminsitratieve vergissingen.

De goederen blijven eigendom van Woodho bvba tot gehele betaling van de prijs. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de Koper vanaf levering van de goederen.

Eventuele promoties zijn geldig tot de aangegeven datum of in iedere geval maximaal tot één maand na de bekendmaking. Ze zijn niet onderling cumuleerbaar. Kortingsbonnen kunnen niet worden ingeruild voor de waarde in geld en worden noch geheel noch gedeeltelijk terugbetaald.

Artikel 3: Totstandkoming van de koop-verkoop

De koop-verkoop komt tot stand nadat u de goederen en diensten op de webshops heeft uitgekozen, u de aankoop bevestigd heeft na nazicht van de bestelde goederen, diensten en prijs, alsook de bestelling door ons is ontvangen en wij u de bestelling bevestigd hebben.

Woodho bvba behoudt zich het recht voor elke bestelling te annuleren van een klant met wie er een geschil bestaat inzake de betaling van een andere bestelling. Woodho bvba behoudt zich tevens het recht voor om voor de veiligheid en de zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.

Artikel 4: Beschikbaarheid

Onze aanbiedingen gelden tot uitputting van de voorraad of onder voorbehoud van beschikbaarheid bij de leverancier of producent. In geval van onbeschikbaarheid na het opgeven van uw bestelling, brengen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte zonder dat wij gehouden kunnen zijn om een schadevergoeding te betalen. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid daaromtrent uit.

Artikel 5: Levering

Na aanvaarding van uw bestelling en na betaling zullen de goederen of diensten geleverd worden op het leveringsadres dat u heeft ingegeven tijdens de bestelprocedure. Voor leveradressen in België, Nederland en Luxemburg,  behoudens andersluitende bepaling, zal de levering in principe gebeuren 1 werkdag na ontvangst en betaling van de bestelling vóór 15u. Indien u na 30 dagen nog geen levering heeft ontvangen, heeft u het recht om de annulering en terugbetaling van uw aankoop te eisen.

Woodho bvba draagt voor het overige geen enkele verantwoordelijkheid wegens laattijdige levering, noch in het geval de levering niet kan plaatsvinden omwille van verkeerde of onvolledige informatie, die door de koper bij een bestelling is opgegeven.

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de webshop de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Artikel 6: Verzakingsrecht

Indien de Koper een consument is die goederen of diensten op afstand koopt, beschikt hij over het recht om aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De terugbetalingen worden uitgevoerd binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van uw verzoek tot herroeping. De terugbetaling zal worden uitgevoerd via overschrijving op uw bankrekening of door een tegoed toe te kennen via uw kredietkaart.

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien in de door de wet bepaalde gevallen en onder meer wanneer de goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of wanneer de uitvoering van een dienstenovereenkomst is begonnen voor het einde van de verzakingstermijn.

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Woodho bvba, Anthonis De Jonghestraat 29, 9100 Nieuwkerken-Waas, België. Woodho bvba is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of de goederen ontstaat.

Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsrecht.

Artikel 7: Betaling

De Koper kan zijn bestelling betalen via kredietkaart of via overschrijving op onze bankrekening (IBAN: BE 60 7370 3902 5870; BIC: KREDBEBB), zoals is aangegeven op de webshops. De prijs dient integraal betaald te zijn vóór de levering.

Voor de verwerking van online transacties doet Woodho bvba een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de klant die worden uitgevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Woodho bvba heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de klant.

De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die eveneens de alleenverantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

Bij laattijdige betaling is een nalatigheidsinterest verschuldigd ten belope van 10% per jaar, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, evenals een forfaitaire vergoeding voor de administratieve kosten van de Verkoper ten belope van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 100 EURO.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, tijdschriften, illustraties en beelden vertoond op de webshops zijn beschermd door het auteursrecht en de naburige rechten, evenals door elk recht inzake intellectuele eigendom en dit voor de hele wereld. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie van de webshops of van de cataloog van Woodho bvba is strikt verboden.

Artikel 9: Verantwoordelijkheid - Klachten

Woodho bvba verbindt zich ertoe enkel goederen en diensten te leveren die conform zijn aan de toepasselijke wetgeving van de Europese Unie en België. Woodho bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-respecteren van de wetgeving van een land buiten de Europese Unie waar de producten moeten worden geleverd.

Voor goederen die aan de consument worden verkocht geldt de wettelijke garantie van twee jaar. Een eventueel gebrek aan overeenstemming inzake de verkoop aan de consument dient binnen de twee maanden na de vaststelling te worden gemeld.

Elke klacht betreffende schade aan geleverde goederen evenals schade veroorzaakt bij het transport en de levering dient schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering of dient binnen de 24 uur na de levering per mail gemeld te worden aan contact@woodho.com.

Hetzelfde geldt voor niet-conforme of onvolledige leveringen.

Voor alle verdere informatie of vragen is onze klantendienst steeds ter beschikking, telefonisch op het nummer +32 3 750 23 09 en per e-mail via het adres contact@woodho.com.

Elke aanspraak op vrijwarring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending, - belasting en/of -slijtage van de goederen/werken, schade veroorzaakt door overmacht of het niet naleven van de instructies van Woodho bvba betreffende het gebruik, de service en het onderhoud aan de goederen.

Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De klant is gehouden tot het vergoeden van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

Artikel 10: Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 11: Verwerking van de persoonsgegevens

In het kader van uw aankoop online, aanvaardt u dat Woodho bvba uw persoonlijke gegevens gebruikt conform de toepassellijke wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Woodho bvba gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en om u verder op de hoogte te houden van onze goederen en diensten, o.m. via direct marketing. U heeft op elk moment het recht om uw gegevens in te zien en om ze te laten wijzigen indien zij niet correct zouden zijn.

Artikel 12: Autonomie van de bepalingen

De gehele of gedeeltelijke nietigheid, ongeldigheid of niet afdwingbaarheid van enige bepaling van de Algemene voorwaarden, of enig beding of onderdeel hiervan, heeft niet de nietigheid, ongeldigheid of niet afdwingbaarheid van de overige bepalingen, bedingen en onderdelen hiervan tot gevolg, en tast evenmin de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de Algemene Voorwaarden aan.

Artikel 13: Toepassellijk recht en bevoegde rechtbanken

De Algemene Voorwaarden van het contract zijn onderhevig aan het Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbank van Dendermonde bevoegd en dit onverminderd het recht van de consument om een zaak voor te brengen bij de rechtbank in zijn rechtsgebied.